En Çok Okunanlar
Romatizma Bitkisel Tedavi

Romatizma Bitkisel Tedavi

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Ms Hastalığı Nedir ?

Ms Hastalığı Nedir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Beyin Tümörü Nedir ?

Beyin Tümörü Nedir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Kanser Nedir ?

Kanser Nedir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Çölyak Nedir ? Nasıl Tedavi Edilir ?

Çölyak Nedir ? Nasıl Tedavi Edilir ?

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Tiroid Hastalıkları

Tiroid Hastalıkları

İstanbul 26/09/2017 0
Devamını Oku
Multipl Endokrin Neoplazi Sendromu

Multipl Endokrin Neoplazi Sendromu

İstanbul 26/09/2017 0
Ailesel Endokrin Adenomatosis; (Multipl Endokrin Adenomatosis)Multipl endokrin neoplazi (MEN) sendromları çeşitli endokrin bezlerdeki habis tümörleri ve adenomatöz hiperplazileri içeren 3 farklı ailesel hastalıktan oluşur. Klinik bulgular tutulan organa bağlı olarak değişmektedir.Her sendrom olozomal dominant olarak kalıtılır, yüksek derecede geçişi vardır ve tek bir mutanı genin birbiriyle ilişkisi olmayan etkileri sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu duruma yol açan özel genetik anormallik halen bilinmemektedir.Semptom ve bulgular herhangi bir yaşta gelişebilir. Uygun tedavi ailedeki etkilenen bire...
Devamını Oku Yorum Yap
Karsinoid Tümörler

Karsinoid Tümörler

İstanbul 26/09/2017 0
Karsiııoid tümörler GI sistem, pankreas ve pulmoner bronşlardaki nöroendokrin hücrelerinden gelişir. GI karsinoidlerin yüzde 95’ten fazlası 3 bölgede oluşur: apendiks, ilcum ve rektum. Karsinoidler genelde iyi huylu ya da bölgesel etkili olmalarına karşın, ileum ve bronşları etkileyen türleri genelde kötü huyludur.Karsinoidler endokrin açıdan sessiz olabildikleri gibi çeşitli hormonlar da üretebilirler. En yaygın endokrinolojik sendrom karsinoid sendromudur; bununla birlikte karsinoidli hastaların çoğunda karsinoid sendrom gelişmez. Bir tümörün endokrinolojik açıdan aktif olup olmayacağı kayna...
Devamını Oku Yorum Yap
Amiloidoz

Amiloidoz

İstanbul 26/09/2017 0
Amiloidoz, çeşitli çözünebilir proteinlerin hücre dışı birikimi ile tanımlanan ayrı durumlardan herhangi biridir. Bu proteinler nispeten daha az semptoma neden oldukları bölgesel birikimler ya da çeşitli organları da içlerine alarak ciddi çoklu-organ yetmezliklerine neden oldukları daha geniş çaplı birikimler oluşturabilirler. Amiloidoz çeşitli infeksiyonlara, inflamatuar veya habis durumlara göre birincil ya da ikincil olabilir. Nadiren çeşitli kalıtımsal metabolik eksikliklerin birinden kaynaklanır. Tanı etkilenen dokunun biyopsisi ile mümkündür. Tedavi amiloidozun çeşidine göre değişir.Etyo...
Devamını Oku Yorum Yap
Lipid Bozuklukları

Lipid Bozuklukları

İstanbul 26/09/2017 0
Lipidler besinlerden emilen ya da karaciğer tarafından sentezlenen yağlardır. Tüm lipidler fizyolojik olarak önemli olmalarına karşın trigliserit (TGs) ve kolesterol yüksekliği hastalıklara yol açarlar. Trigliseritlerin birinci görevi adiposit ve kas hücrelerinde enerji depolamaktır. Kolesterol ise. hücre zarları, steroidler, safra asitleri ve sinyal moleküllerinin yaygın bileşenlerindendir. Tüm lipidler hidrofobiktir ve çoğunlukla kanda çözünmezler. Bu nedenle lipoprotein adı verilen hidrofilik ve küresel yapılar içinde taşınmaları gerekir; lipoproteinler de lipid işleme enzimleri için kofakt...
Devamını Oku Yorum Yap
Diabetes Mellitus Ve Karbonhidrat Metabolizması Bozuklukları

Diabetes Mellitus Ve Karbonhidrat Metabolizması Bozuklukları

İstanbul 26/09/2017 0
Diabetes mellitus ve komplikasyonları (diyabetik ketoasidoz, nonketotik hiperosmolar sendrom) karbonhidrat metabolizmasının en sık rastlanan hastalıklarıdır, ancak alkolik ketoasidoz ve hipoglisemi de ayrıca önemlidir.DİABETES MELLİTUSDiabetes Mellitus farklı derecelerde insülin direncinin eşlik ettiği, bozulmuş insülin sekresyonu sonucu oluşan hiperglisemidir. Erken dönem semptomları polidipsi, polifaji ve poliüridir ve bu semptomlar hiperglisemiye bağlıdır. Geç komplikasyonlar, vasküler hastalıkları, periferik nöropatiyi ve infeksiyona yatkınlığı içerir. Tanı plazma glikozu ölçülerek konulur...
Devamını Oku Yorum Yap
Asit-Baz Dengesi Ve Bozuklukları

Asit-Baz Dengesi Ve Bozuklukları

İstanbul 26/09/2017 0
Metabolizmada sürekli asit (H+) ve daha az ölçüde baz (OH') üretilir. Üretilen H+ özellikle reaktiflir; karşıt (-) elektrik yükü taşıyan proteinlere bağlanır ve yoğunluğu yüksek olduğunda toplam net elektrik yükünü, biçimini ve işlevini değiştirir. Bedende, hücre çalışmasının sürdürülebilmesi için kanda H+ yoğunluğunu çok dar sınırlar içinde tutabilen karmaşık kontrol düzenekleri gelişmiştir. Normalde H+ yoğunluğu 37-43 nmol/L sınırları arasında, karşılık kan pH (= -log H+ yoğunluğu) değeri 7.37-7.43 "tür ve ideali 40 nmol/L ve pH = 7.4 olarak saptanmıştır. Bu kontrol düzeneklerindeki düzensiz...
Devamını Oku Yorum Yap
Sıvı Ve Elektrolit Metabolizması

Sıvı Ve Elektrolit Metabolizması

İstanbul 26/09/2017 0
Besinsel alımda, metabolizma çalışmasında ve çevreden kaynaklanan streslerde gelişebilen geniş çaplı değişkenliklere karşın bedende sıvı hacmi ve elektrolit yoğunluğu normalde çok dar sınırlar içinde tutulur. Beden sıvılarında homcostaz birincil olarak böbrekler tarafından korunur.SU VE SODYUM DENGESİSu ve Na dengesi biıbirleriyle sıkı olarak bağlantılıdır. Toplam beden suyu (TBS) ortalama olarak beden ağırlığının %60’ını oluşturur. Bu oran beden yağı az olanlarda %70 ve obez olanlarda %50 civarındadır. TBS’nun yaklaşık %67’si hücre-içi bölümdedir (hücre-içi sıvı veya HİS) ve kalan %33’ü ise h...
Devamını Oku Yorum Yap
Porfiriler

Porfiriler

İstanbul 26/09/2017 0
Porfiriler “hem” biyosentezinde görevli enzimlerdeki kalıtsal noksanlıklardan ortaya çıkar. Bu noksanlıklar “hem” öncü bileşiklerinin birikmesiyle toksik etkilere yol açar. Porfiriler kendilerine özgü enzim noksanlıkları ile tanımlanırlar. Klinikte iki belirti sergilenir: Nöroviseral anormallikler (genellikle akut porfirilerde) ve deride ışığa duyarlılık (genellikle belirtileri deride ortaya çıkan porfirilerde).“Hem" demir içeren bir pigment olup en fazla kemik iliğinde eritroblastlar ve retikülositler tarafından üretilir ve globin ile bağlanarak hemoglobin oluşturur. Hem karaciğerde de yapılı...
Devamını Oku Yorum Yap
Birden Fazla Endokrin Bezde Yetersizlik Sendromları

Birden Fazla Endokrin Bezde Yetersizlik Sendromları

İstanbul 26/09/2017 0
(Çoklu Endokrin Bez Otoimmün Sendromları; Çoklu-Endokrin Yetersizlik Sendromları)Birden fazla endokrin bezde yetersizlik sendromları, birkaç endokrin bezin eş zamanlı olarak yetersiz çalışması durumunu tanımlar. Etyoloji genellikle otoimmündür. Hastalık belirtileri var olan yetersizliklerin birleşimine bağlıdır ve 3 tip sendrom tanımlanmıştır. Tanı etkilenmiş olan endokrin bezlere karşı antikorların ve hormon düzeylerinin ölçümünü gerektirir. Tedavi hormon eksikliğinin karşılanması ile yapılır.Etyoloji ve FizyopatolojiEndokrin noksanlık hormon bezlerinin bütününün veya bir parçasının infeksiyo...
Devamını Oku Yorum Yap
Adrenal Bozukluklar

Adrenal Bozukluklar

İstanbul 26/09/2017 0
Adrenal bezler her iki böbreğin üzerinde yer alır ve farklı endokrin işlevleri bulunan medülla ve korteksten oluşur.Adrenal kortekste glukokortikoidler (örn. kortizol), mineralokortikoidler (örn. aldosteron) ve androjenler (dehidıoepiaııdrosteron ve androstenedion) yapılır. Glukokortikoidler pek çok hücre ve organda gen trankripsiyonunu uyarır ve inhibe eder. Başlıca antiinflamatuvar etkileri vardır ve hepatik glikoneogenezi arttırırlar. Mineralokortikoidler epitel yüzeylerde elektrolit tıansportunu, özellikle de böbrekte Na tutulumu ve K değişimini düzenler. Adrenal androjenlerin asıl fizyolo...
Devamını Oku Yorum Yap
Tiroid Hastalıkları

Tiroid Hastalıkları

İstanbul 26/09/2017 0
ul li a{ color:#80b936; }Hastalık TanımıBeslenme ÖnerileriSağlıklı Yaşam Önerileriİlgili VideoBitki ResimleriTiroid bezi, vücudun en büyük endokrin bezlerinden biridir ve iki bağlı lobdan oluşmaktadır. Tiroid bezi, boğaz bölümünde adem elmasının alt kısmında bulunmaktadır. Tiroid bezi, vücudun kullandığı enerjinin hızını kontrol eder ve protein yapımında rol oynar. Diğer hormonların vücuttaki hassasiyetini kontrol  eden tiroid bezi, özellikle tiroid hormonu üretilmesi için gerekli olan süreçleri kontrol eder. Tiroid bezi, kontrolünde üretilen triiyodotironin (T3) ve tiroksin (T4) hormonlarını ...
Devamını Oku Yorum Yap
Hipofiz Bozuklukları

Hipofiz Bozuklukları

İstanbul 26/09/2017 0
Hipofiz bezi perifcrik endokrin organların işlevlerini kontrol eder. Hipofizin yapısı, fonksiyonları ve hipotalamus ve hipofiz arasındaki ilişki 150 Bölümde İlk 74. sayfada tartışılmıştır.HİPOFİZ LEZYONLARIllipotalamo-hipofizer lezyonu olan hastalar genellikle bir grup belirti veya kitleye ait bulgular (ör, bitemporal hemianopsi veya yarı alan kayma fenomeni (ayrışan imajlarj-acıkma ve susama hissinde değişiklik); görüntülemede tesadüfen lezyon saptanması; veya bir veya birden fazla hormonun hipo veya hipersekresyonu ile ortaya çıkabilir.Düşük ya da aşırı hipofiz salgısının en sık nedeni hipof...
Devamını Oku Yorum Yap
Endokrinolojinin İlkeleri

Endokrinolojinin İlkeleri

İstanbul 26/09/2017 0
Endokrin sistem, endokrin bezlerdeki (kanalsız) spesifik hücrelerden dolaşıma salıverilen hormonlar aracılığı ile farklı organlar arasındaki işleyişi koordine eder. Dolaşıma katıldıktan sonra hormonlar hedef organların işlevlerini etkilerler. Bazı hormonlar salındıktan hücrelerin ait olduğu organ üzerine (parakrin etki), bazıları ise aynı hücre tipine (otokrin etki) etki gösterirler. Hormonlar çeşitli boylardaki peptid. steıoid (kolestrol türevleri) veya aminoasit türevleri olabilir.Hormonlar hedef hücre yüzeyinde veya içerisinde yerleşmiş olan reseptörlere seçici olarak bağlanırlar. Hücre içe...
Devamını Oku Yorum Yap
Loading...
Loading...